วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555


กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมาเรียนน้อยมากเนื่องจากฝนตก

นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนค่อนข้างน้อยวันศุกร์ที่ 23   พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวได้เร็วมาก

นักเรียนร้องเพลงได้เต็มเสียง

เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียน

นักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้

วันพฤหัสบดีที่ 22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวค่อนข้างช้า

นักเรียนมาสาย

นักเรียนร้องเพลงชาติได้ไม่เต็มเสียง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูสอน

กิจกรรมส่งเด็กนักเรียนในตอนเลิกเรียน

นักเรียนให้สลามทักทายครูด้วยกิริยา วาจาที่ดี มีมารยาทวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวได้เร็วขึ้น

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียน

สามารถทำแบบฝึกหัดได้

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

ร่วมกันร้องเพลงในตอนเช้าอย่างเต็มเสียง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในการเรียน

นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเป็นอย่างดี

กิจกรรมการเรียนการสอนห้อง ม.1/2, ม.2/1, ม.2/2

นักเรียนตั้งใจเรียนพอสมควร

นักเรียนสามารถตอบคำถามที่ครูถามได้


วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อย

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

กิจกรรมละหมาด

เช็คชื่อนักเรียนที่ละหมาด

จัดระเบียบให้นักเรียนละหมาด

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียน

ให้ความร่วมมือในการเรียนวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนตั้งใจฟังครูพูด

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

นักเรียนตอบคำถามที่ครูถามได้


วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย

ร้องเพลงชาติเต็มเสียง

ตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

กิจกรรมการเรียนการสอนวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น

เข้าใจในสิ่งที่ครูสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดีสามารถตอบคำถามได้


วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555ตารางสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2

   วัน
เวลา
08:30 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30
จันทร์
.1/2พัก
กลาง
วัน

. 2/1

อังคาร
.1/2
. 2/1

. 2/2


พุธ
. 2/2. 2/1

พฤหัสบดี


ศุกร์

.1/2
. 2/2


วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดีสามารถตอบคำถามได้


วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมรับเด็กหน้าโรงเรียน

นักเรียนให้ความเคารพทักทายครูด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส

กิจกรรมนำเสนอโครงการวิชาการ โครงการห้องเรียนสวยโรงเรียนงาม

ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดีวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมาเข้าแถวได้เร็วขึ้น

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

กิจกรรมหารเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้นวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าแถวมากขึ้น

นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น


วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนตั้งใจฟังในสิ่งที่ครูบอกกล่าวหน้าแถว

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียนมากขึ้น


วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมาเข้าแถวได้เร็วขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนมีความรู้จากการที่ได้เรียนมาแล้วในเทอมที่ 1 

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรมส่งคะแนนสอบ 

ได้เรียนรู้การเขียนใบ ปพ.5 และการตัดเกรด


วันศุกร์ทีี่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมาเข้าแถวกันเร็ว และมีความพร้อมในการสอบ

กิจกรรมคุมสอบ

ดิฉันมีหน้าที่คุมสอบ ม .1 และ ม.2


วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนมาเข้าแถวกันเร็วขึ้นเนื่องจากวันนี้เป็นวันสอบ วันที่ 2

กิจกรรมคุมสอบ

ดิฉันได้คุมสอบนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.2

วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555


กิจกรรมหน้าเสาธง

เนื่องจากอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการสอบของนักเรียน นักเรียนจึงมาเข้าแถวกัน

ครบ และเร็วขึ้น

มีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

กิจกรรมการเรียนการสอน

วันนี้เป็นการทบทวนเรื่องราวทั้งหมด

นักเรียนตั้งใจฟังครู

นักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้

ครูตรวจ สมุด และแบบฝึกหัดของนักเรียนเพื่อดูความเรียบร้อย

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555กิจกรรมหน้าเสาธง

เนื่องจากอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการสอบของนักเรียน นักเรียนจึงมาเข้าแถวกัน

ครบ และเร็วขึ้น

มีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

กิจกรรมการเรียนการสอน

วันนี้เป็นการทบทวนเรื่องราวทั้งหมด

นักเรียนตั้งใจฟังครู

นักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้

ครูตรวจ สมุด และแบบฝึกหัดของนักเรียนเพื่อดูความเรียบร้อย


วันจันทร์ ที่ 1ตุลาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

เนื่องจากอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แห่งการสอบของนักเรียน นักเรียนจึงมาเข้าแถวกันครบ และเร็วขึ้น

มีความพร้อมในการเข้าแถว

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูด

กิจกรรมการเรียนการสอน

วันนี้เป็นการทบทวนเรื่องราวทั้งหมด

นักเรียนตั้งใจฟังครู

นักเรียนสามารถตอบคำถามครูได้

ครูตรวจ สมุด และแบบฝึกหัดของนักเรียนเพื่อดูความเรียบร้อย


วันศุกร์ ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนตั้งใจฟังสิ่งที่ครูกล่าวตักเตือน

มีความพร้อมในการเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน 

วันนี้ได้รับหน้าที่ให้ไปสอน ห้อง ป.5/1 เนื่องจากมัธยมปิด และครูก็ไปศึกษาดูงาน

นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียน

ตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียน


วันพฤหัสบดี ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง

มีความพร้อมในการเข้าแถว

กิจกรรมการเรียนการสอน

วันนี้ได้รับหน้าที่ให้ไปสอน ห้อง ป.5/1 เนื่องจากมัธยมปิด และครูก็ไปศึกษาดูงาน

นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียน

ตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียน


วันพุธ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวได้เร็วขึ้น

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

ครูทบทวนเนื้อหาให้นักเรียน ฟัง

นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้

วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวได้เรียบร้อยขึ้น

มีความพร้อมในการเข้าแถว

ให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมงานวันเกษียณครู อารี ศรีวิรักษ์

นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความรับผิดชอบงานดี

กิจกรรมจัดบอร์ดเนื่องในวันสาร์ทเดือนสิบ

นักศึกษาทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดบอร์ดเป็นอย่างดี

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวได้เร็วขึ้น

ตั้งใจฟังเรื่องที่ครูพูดหน้าเสาธง

นักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมหน้าเสาธง

กืจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนค่อนข้างตั้งใจเรียนดี

นักเรียนมีงานมาส่งครู

นักเรียนทำงานได้เร็วขึ้น

สามารถทำแบบฝึกหัดได้


วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555


เป็นวิทยากรจัดค่าย English Camp ที่โรงเรียนบ้านสองแพรก

ร่วมกิจกรรมการจัดค่าย


วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2555

เป็นวิทยากรจัดค่าย English Camp ที่โรงเรียนบ้านสองแพรก ตั้งแต่วันที่ 20-21 กันยายน 2555

ร่วมกิจกรรมการจัดค่าย


วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2555

กิจกรรมหน้าเสาธง

นักเรียนเข้าแถวได้เร็วขึ้น

มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

กิจกรรมการเรียนการสอน

นักเรียนตั้งใจเรียนดี

มีความพร้อมในการเรียน

สามารถทำแบบฝึกหัดได้